Hurricane Haiyan

The Hurricane Haiyan from Paul Hansen on Vimeo.